Aanwezigheden 

In de loop van de opleiding wordt van jou verwacht:

  • dat je alle opleidingsdagen bijwoont en tijdig aanwezig bent.
  • dat je laat weten aan docent die de opleidingsdag begeleidt, wanneer je er niet kunt zijn én een attest binnenbrengt binnen 14 dagen. Indien de opleidingsdag door iemand wordt gegeven die niet tot de kernstaf van de opleiding behoort, dient de afwezigheid doorgegeven te worden aan de coördinator van de betreffende opleiding.
  • dat je hoogstens 10% van de afwezigheden per module of opleidingsjaar ongewettigd laat: bij educatief verlof of vormingsverlof is dit heel belangrijk!
  • dat indien de afwezigheden tijdens een module of opleidingsjaar meer dan 20 % van het totale opleidingspakket uitmaken, de staf  van de opleiding zich beraadt of de opleiding kan worden voortgezet. Zonder gegronde redenen wordt het opleidingsjaar als ongeldig beschouwd.
  • dat je bij ziekte op een  evaluatiedag, vóór de start van de evaluatie de coördinator van de opleiding op de hoogte brengt, en dat je een attest bezorgt binnen de 48 uur.
  • dat de afwezigheden gecompenseerd worden door een vervangopdracht. Deze worden per opleiding nader bepaald. We willen benadrukken dat bepaalde onderdelen van onze opleidingen – bvb. Leertherapie, ervaringsgerichte seminaries  – moeilijk zijn in te halen en willen je aansporen deze zo weinig mogelijk te missen.

Het opleidingsinstituut en de staf van de opleiding heeft het recht om je te laten stoppen met de opleiding wanneer je de afspraak rond de aanwezigheden niet naleeft.

Meer info?