Postgraduaat in de cliëntgerichte therapie: emotion-focused, experiëntieel, interactioneel, existentieel – 4 jaar, ism KU Leuven

 

De mens centraal, zo zou je de basisgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie beknopt kunnen samenvatten. Met oog voor de uniciteit van elke psychotherapeutische situatie, biedt deze opleiding jou een grondige praktische en theoretische vorming aan in de evidence-based cliëntgerichte psychotherapie. Het vormt jou als psychotherapeut om verschillende psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende settings. De innoverende kracht van deze opleiding wordt gevoed door de synergie tussen KU Leuven en Focus on Emotion vzw, wetenschappelijk onderzoek en ons dagelijks contact met cliënten.

De opleiding beoogt een verdiepende vorming in zowel de relatieaspecten als de taak-aspecten van het psychotherapeutisch proces. Je maakt zowel kennis met de bronnen als met de huidige state of the art van de cliëntgerichte psychotherapie. Gebaseerd op het algemeen en humanistisch therapie-onderzoek is er in onze opleiding dan ook een doorgedreven aandacht voor de therapeutische relatie, de persoon van de therapeut en de transdiagnostische kenmerken en krachtbronnen van de unieke cliënt. De verschillende inhoudelijke sporen of tracks die doorheen de opleiding lopen helpen de student om zowel de fundamentele grondhoudingen en vaardigheden als de meer specifieke therapeutische methodes en conceptuele kaders te integreren.

  • Track 1: Fundamentals
  • Track 2: Focusing
  • Track 3: Interactioneel werken
  • Track 4: Emotion-Focused Therapy
  • Track 5: Existentiële psychotherapie

De postgraduaatopleiding wordt aangeboden als een traject van vier deeltijdse studiejaren. Tijdens de vier studiejaren van de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod waarin de verschillende tracks concreet worden: praktijk en supervisie; theorie, methodes en technieken; leertherapie en casusonderzoek. Deze onderdelen worden gespreid over de vier opleidingsjaren en worden begeleid door de vaste stafleden en externe experten. De hoeveelheid en verdeling van de studiebelasting, studiepunten en contacturen per onderdeel is conform de erkenningscriteria van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling en de richtlijnen van de European Association for Psychotherapy en de International Society of Emotion-Focused Therapy. De opleiding voorziet in het vereiste aantal studiepunten voor de erkenning als psychotherapeut. Zoals de wet voorschrijft dien je echter ook daarnaast een gesuperviseerde praktijk van twee voltijdse jaren als psychotherapeut kunnen voorleggen voor je uiteindelijke wettelijke erkenning in België.

Download hier de BROCHURE.

Toelatingsvoorwaarden

De toelating tot de opleiding wordt beperkt tot:

• Houders van het diploma van Master in de klinische psychologie of de orthopedagogie , die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd

• Houders van het diploma van Arts/Master in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Omdat telkens slechts een beperkt aantal kandidaten (maximum 16 of 32) de opleiding kan starten, heeft er een voorafgaandelijke selectie plaats. Dit selectiegesprek vindt plaats in de loop van de maanden mei-juni met één of twee stafleden. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de motivatie van de kandidaat, klinische en therapeutische ervaring, praktijkmogelijkheden en je geschiktheid voor dit soort werk. De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op je eigen persoon en jouw handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces. De kandidaten moeten de Engelse taal ook voldoende machtig zijn. Specialistische seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is; de voorbereidende literatuur bestaat ook ten dele uit Engelstalige publicaties.

Praktische aspecten

1. Periode en/of data en plaats 

Tijdens de eerste twee opleidingsjaren worden er wekelijks tot tweewekelijks seminaries, werkgroepen en supervisies georganiseerd. Deze opleidingsdagen vinden meestal plaats op donderdag van 13u tot 19u of op vrijdag en/of zaterdag van 9:30 u tot 16:00 u (4 blokken van 1,5u) van begin oktober tot eind juni in de gebouwen van KU Leuven. Daarnaast vinden in totaal 8 dagen (jaar 1 en 2) of 4 dagen (jaar 3 en 4) groepstherapie plaats op vrijdag en zaterdag. Deze gaan door in een residentiële setting in de omgeving van Gent of Brussel.

2. Onderwijstaal: De onderwijstaal is het Nederlands.  Seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is.

3. Inschrijvingsbedrag: Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 euro per jaar. Hierin zijn de verplichte handboeken, accomodatiekosten leertherapie en het lidmaatschap van de VVCEPC (Vereniging voor Cliëntgericht- Experiëntiële Psychotherapie en Counseling) niet inbegrepen. De opleiding is erkend voor het gebruik van de KMO-portefeuille alsook Educatief verlof.

4. Getuigschrift: De opleidelingen ontvangen een getuigschrift van Postgraduaat in de Cliëntgerichte Psychotherapie.

5. Inschrijving en info: Contactadres: Siebrecht Vanhooren Psychologisch Instituut Tiensestraat 102, 3000 Leuven

Kandidaten worden verzocht een schriftelijke aanvraag met je motivatie en een gedetailleerd curriculum vitae te sturen naar vóór het einde van april. Begin juli wordt je meegedeeld of je al dan niet toegelaten wordt tot de opleiding.

Aanmelden voor de opleidingscyclus die start in oktober 2020 is mogelijk door te mailen naar .

Voor meer informatie zie brochure of contacteer Kurt Renders: 03/237 00 73 of