Postgraduaat in de cliëntgerichte therapie met optie Emotion-Focused therapy en/of optie Existentiële Therapie – 4 jaar, ism KU Leuven

 

De mens centraal, zo zou je de basisgedachte van de Cliëntgerichte Psychotherapie beknopt kunnen samenvatten. Geïnspireerd door de nauwe betrokkenheid op onze cliënten én gedreven door wetenschappelijke verdieping biedt het Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie een geïnnoveerde opleiding aan. Deze opleiding is bedoeld als een grondige praktische en theoretische vorming in de Cliëntgerichte Psychotherapie. Het beoogt deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten in verschillende settings te verminderen of op te heffen.

In de eerste twee fases (jaar 1 en 2) kiest de opleiding voor een gedegen onderbouw waar de cliëntgerichte, experiëntiële, interactionele en fenomenologische grondhouding centraal staat. In de derde en vierde fase (jaar 3 en 4) kiest de opleiding voor een vernieuwde bovenbouw waarbij de opleideling zich specialiseert in één van de hedendaagse, evidence-based subrichtingen van het cliëntgerichte spectrum: de Emotion-Focused Therapy en de Existentiële Psychotherapie. De innoverende kracht van deze opleiding wordt gevoed door de synergie tussen KU Leuven en Focus on Emotion vzw.

Download hier de postgraduaat_brochure

 Toelatingsvoorwaarden

De toelating tot de opleiding wordt beperkt tot:

• Houders van het diploma van Master in de klinische psychologie of de orthopedagogie , die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd

• Houders van het diploma van Arts/Master in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Omdat telkens slechts een beperkt aantal kandidaten (maximum 16) de opleiding kan starten, heeft er een voorafgaandelijke selectie plaats. Dit selectiegesprek vindt plaats in de loop van de maanden mei-juni met één of twee stafleden. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de motivatie van de kandidaat, klinische en therapeutische ervaring, geschiktheid voor dit soort werk en praktijkmogelijkheden. De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces. De kandidaten moeten de Engelse taal ook voldoende machtig zijn. Specialistische seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is; de voorbereidende literatuur bestaat ook ten dele uit Engelstalige publicaties.

Praktische aspecten

1. Periode en/of data en plaats van uitvoering Tijdens de eerste twee opleidingsjaren worden er wekelijks tot tweewekelijks seminaries, werkgroepen en praktijksupervisies georganiseerd. Deze opleidingsdagen vinden meestal plaats op donderdag van 13u tot 19u of op vrijdag en/of zaterdag van 9:30 u tot 16:00 u (4 blokken van 1u 15min) van begin oktober tot eind mei, in PraxisP, het Praktijkcentrum van de Faculteit Psychologie, L. Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven. Afhankelijk van organisatorische redenen kan de opleiding ook elders in Leuven doorgaan.

Daarnaast vinden in totaal 8 blokken groepstherapie plaats (van vrijdagmorgen tot zaterdagnamiddag). Deze gaan door in een residentiële setting in de omgeving van Gent. Het derde en vierde opleidingsjaar worden anders gestructureerd: het aantal contacturen wordt gereduceerd, teneinde de combinatie met voltijds werk te vergemakkelijken. De praktijksupervisies vinden ook grotendeels plaats buiten de opleiding (in kleine supervisie- en intervisiegroepjes). Ook de groepstherapie wordt in de twee laatste opleidingsjaren gereduceerd: er vinden jaarlijks twee blokken plaats.

2. Onderwijstaal: De onderwijstaal is het Nederlands. Specialistische seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is.

3. Inschrijvingsbedrag: Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 euro per jaar. Hierin zijn de verplichte handboeken, accomodatiekosten leertherapie en het lidmaatschap van de VVCEPC (Vereniging voor Cliëntgericht- Experiëntiële Psychotherapie en Counseling) niet inbegrepen. De opleiding is erkend voor het gebruik van de KMO-portefeuille alsook Educatief verlof.

4. Getuigschrift: De opleidelingen ontvangen een getuigschrift van Postgraduaat in de Cliëntgerichte Psychotherapie, optie Emotion-Focused Therapy en/of Existentiële Psychotherapie.

5. Inschrijving en info: Contactadres: Siebrecht Vanhooren Psychologisch Instituut Tiensestraat 102, 3000 Leuven

Kandidaten worden verzocht een schriftelijke aanvraag met gedetailleerd curriculum vitae te sturen naar vóór het einde van mei. Begin juli wordt aan de kandidaten meegedeeld of zij al dan niet toegelaten worden tot de opleiding, en welke lacunes zij eventueel dienen weg te werken via een bijkomende stage en een toelatingsexamen.

Aanmelden voor de opleidingscyclus die start in oktober 2019 is mogelijk door te mailen naar .

Voor meer informatie kan je ook terecht bij: Kurt Renders 03/237 00 73 of