Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie : kinderen en jongeren – 4 jaar, i.s.m. KU Leuven

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van Focus on emotion, KU Leuven en Postuniversitair centrum Kulak. De volgende editie start in oktober 2020.

Info -avond op 11/02/2020 om 19:00u in Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

• voor wie beter wil werken met de gevoels- en belevings-wereld van kinderen, jongeren en hun context;
• en dit op een processtimulerende èn wetenschappelijk onderbouwde manier wil doen volgens de nieuwste inzichten uit de Emotion Focused Therapy en de Systeemtherapie;
• in authentiek contact met jezelf en de ander;
• je leert werken met focussen, speltherapie, creatieve methoden, gezinsgesprekken,…
• en dit alles gedragen door ervaren praktijkmensen uit diverse werkcontexten.
• 4-jarige opleiding à ratio van 24 opleidingsdagen per jaar

Download hier de postgraduaat_brochure_2018

 

Beschrijving opleiding

We kunnen de opleiding in drie grote blokken indelen. Er is de supervisie, de theoretisch‐ methodische vorming en de leertherapie (ervaringstweedaagsen). Op halfjaarlijkse en jaarlijkse momenten wordt er over de eigen groei en evolutie gereflecteerd. Deze vierjarige  psychotherapeutische opleiding bevat volgende onderdelen :

1. De therapeutische basishouding

Deze opleiding kiest resoluut voor een ervaringsgerichte aanpak. In de Experiëntiële benadering staat het contact maken met de eigen onderliggende ervaringsstroom en daar symbolisering voor vinden centraal.  Dit gebeurt in het nabij zijn van een begrijpende, meezoekende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende andere.  Dat is wat mensen vooruit helpt in hun therapeutische proces. Dit is het vertrekpunt voor deze opleiding en het punt waar men steeds naar terugkeert.

2. Afstemming en diagnose

Hulpverlenen aan kinderen of jongeren betekent automatisch omgaan met context waarbinnen ze opgroeien.  Vanuit het samenspel tussen kind/jongere, opvoeders en de ruimere leefwereld ontstaat de hulpvraag.
De therapeut richt zijn aandacht op de beleving van de cliënt en kijkt wat er  in deze ervaring meespeelt.  Dit is  het vertrekpunt voor het proces van indicatiestelling.  Afhankelijk daarvan wordt er gekozen voor individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie of een gecombineerd aanbod.
Er is ruimte voor de thematiek van samenwerking tussen verschillende disciplines en doorverwijzing.

3. Het eigen ervaringsproces

Er gaat veel aandacht naar het ervaringsproces van de hulpverlener.  Hij heeft als opdracht om voeling te houden met wat er zich in zijn eigen onderstroom aandient.  Werken met eigen existentiële thema’s is uitgangspunt, voorbeeld of metafoor voor het werken in de cliënt(systeem)-therapeut situatie.

4. Theoretische – methodische vorming

In deze integratieve opleiding stromen het gedachtegoed uit de Emotion Focused therapie , gestalt– en cliëntgerichte therapie samen met onmisbare noties uit het systeemdenken. Vooral de narratieve stroming komt ruim aan bod. Creatieve en speelse technieken worden verbonden met het ervaringsproces.  Uiteraard krijgt de ontwikkelingspsychologie de plaats die haar toekomt.  Inhoudelijk doorlopen we de visie op psychotherapie en de therapeutische grondhoudingen. Er wordt een aanzet gegeven om zelf te leren focussen en het eigen gewaarzijn (awareness) als therapeut te vergroten en dat van de cliënt te helpen ontwikkelen.  In het tweede tot het vierde jaar gaan we verder op dit elan. Naast het dieper doorwerken van de therapeutische grondhoudingen en eigen thema’s is er toenemende aandacht voor meer specifieke elementen in het therapeutisch proces. De opleideling leert typische processignalen (‘markers’) herkennen en tevens hoe hij of zij hier therapeutisch kan op inspelen. Vanaf het eerste jaar wordt geoefend met methodieken (Speltherapie, tekeningen, focussen, EFT procesversnellers, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, gestaltexperimenten,…). In het laatste jaar besteedt de opleideling ook tijd aan de persoonlijke verwerking van de opleiding in de vorm van een eindwerk.

5. Supervisie

Er is ruimte voor groepssupervisie in kleine groepen waar de implementatie van het geleerde in de eigen praktijk de passende feedback krijgt. Naast een schriftelijke voorbereiding, maken beeld en/of geluidsopnames hier deel van uit. Voldoende cliënten kunnen inbrengen is een voorwaarde. Een minimum van 10 cliëntsystemen zien per week geldt als richtlijn.

Het totale programma omvat 540 contacturen waaronder : 220 uren theorie en methodologie + 280 uren thuisstudie
170 uren groepssupervisie + 10 uren individuele supervisie
150 uren leertherapie + 1600 uren klinische praktijk (minimum 10 cliëntsystemen/week)

Het vierde jaar wordt afgesloten met een scriptie.

Afhankelijk van de halfjaarlijkse evaluaties, kan het reguliere traject verlengd worden (bvb. met extra individuele supervisies)

Toelatingsvoorwaarden

De toelating tot de opleiding wordt beperkt tot:

• Houders van het diploma van Master in de klinische psychologie of de orthopedagogie , die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd

• Houders van het diploma van Arts/Master in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Omdat telkens slechts een beperkt aantal kandidaten (maximum 16) de opleiding kan starten, heeft er een voorafgaandelijke selectie plaats. Dit selectiegesprek vindt plaats in de loop van de maanden mei-juni met één of twee stafleden. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de motivatie van de kandidaat, klinische en therapeutische ervaring, geschiktheid voor dit soort werk en praktijkmogelijkheden. De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces. De kandidaten moeten de Engelse taal ook voldoende machtig zijn. Specialistische seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is; de voorbereidende literatuur bestaat ook ten dele uit Engelstalige publicaties.

Praktijkervaring
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens de opleiding praktijkervaring opdoen. Dit betekent dat de opleideling (bij voorkeur in een multi‐disciplinair team ingebed is en) wekelijks met cliënten in een psychotherapeutische context gesprekken heeft, d.i. minimum gemiddeld 10 cliëntsystemen per week zien !

Praktische informatie

Lesdagen: Concreet bestaat elk jaar uit 24 opleidingsdagen. De opleiding omvat twee opleidingsdagen per maand welke doorgaan op donderdag, vrijdag of zaterdag (occasioneel kan dit 3 dagen worden). Een opleidingsjaar loopt telkens van oktober tot juni. De seminaries en supervisies gaan door in aan het Postuniversitair centrum Kulak te Kortrijk. De leertherapie gebeurt in weekendvorm en gaat residentieel door.

Kostprijs: tarief KUL 2018 : 2500 €, exclusief de verplichte handboeken, accomodatiekosten leertherapie en het lidmaatschap van de VVCEPC.

Studenten in opleiding dienen zich belangstellend lid te maken van de VVCEPC. Als belangstellende ontvang je driemaandelijks het Nederlandstalige Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie. Daarnaast heb je recht op een verminderd tarief bij de studiedagen van de vereniging.

Educatief verlof en KMO portefeuille worden aanvaard.

Inschrijvingen: De opleidingscyclus is gestart in oktober 2018. De volgende  editie start in oktober 2020. Aanmelden kan door contact op te nemen met Pascale Schoenmakers: tel 0495/31 81 31 – e-mail:  .

Stafleden

Leen Bruyninckx : maatschappelijk assistente, gestalttherapeut, emotion-focused therapeut
Willy Colin : orthopedagoog, cliëntgericht experiëntieel psychotherapeut
Tine De Backer : klinisch psychologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut
Pascale Schoenmakers : klinisch psychologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut (coördinator)
Erwin Vlerick : klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel en emotion-focused psychotherapeut, focustrainer
Liselot Willems: criminologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut

Prof. dr. Siebrecht Vanhooren : klinische psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel, focusing-oriented en existentieel psychotherapeut, academisch verantwoordelijke voor de postgraduate opleidingen cliëntgerichte psychotherapie