top of page

Cliëntgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren

Postgraduaat ism KULeuven

Deze vierjarige opleiding is een gezamenlijk initiatief van Focus on Emotion, Ku Leuven en Postuniversitair centrum Kulak. 

kinderopleiding.png
getuigenissen.png

Nina Stoffijn
getuigt over de opleiding.

"De mens centraal", zo zou je de basisgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie kunnen samenvatten.

Inhoud en werkwijze

Deze 4-jarige opleiding is geschikt voor wie wil werken met de gevoels- en belevings-wereld van kinderen, jongeren en hun context.

Onze ervaren praktijkexperts met diverse werkcontexten leren leren je te werken op een processtimulerende én wetenschappelijk onderbouwde manier volgens de nieuwste inzichten uit de Emotion Focused Therapy en de Systeemtherapie. Ook ontdek je de kracht van authentiek contact met jezelf en de ander en heel wat technieken zoals focussen, speltherapie, creatieve methoden, gezinsgesprekken.

Met oog voor de uniciteit van elke psychotherapeutische situatie, biedt onze opleiding jou een grondige praktische en theoretische vorming aan in de evidence-based cliëntgerichte psychotherapie.

De inhoud is opgebouwd uit supervisie, theoretisch-methodische vorming en leertherapie (ervaringstweedaagsen). Op halfjaarlijkse en jaarlijkse momenten wordt er over de eigen groei en evolutie gereflecteerd. Inhoudelijk worden de onderdelen behandeld :


De therapeutische basishouding

Deze opleiding kiest resoluut voor een ervaringsgerichte aanpak. In de Experiëntiële benadering staat het contact maken met de eigen onderliggende ervaringsstroom en daar symbolisering voor vinden centraal. Dit gebeurt in het nabij zijn van een begrijpende, meezoekende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende andere. Dat is wat mensen vooruit helpt in hun therapeutische proces. Dit is het vertrekpunt voor deze opleiding en het punt waar men steeds naar terugkeert.

Afstemming en diagnose

Hulpverlenen aan kinderen of jongeren betekent automatisch omgaan met context waarbinnen ze opgroeien.Vanuit het samenspel tussen kind/jongere, opvoeders en de ruimere leefwereld ontstaat de hulpvraag. De therapeut richt zijn aandacht op de beleving van de cliënt en kijkt wat er in deze ervaring meespeelt. Dit is het vertrekpunt voor het proces van indicatiestelling. Afhankelijk daarvan wordt er gekozen voor individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie of een gecombineerd aanbod. Er is ruimte voor de thematiek van samenwerking tussen verschillende disciplines en doorverwijzing.

Het eigen ervaringsproces

Er gaat veel aandacht naar het ervaringsproces van de hulpverlener. Hij heeft als opdracht om voeling te houden met wat er zich in zijn eigen onderstroom aandient.Werken met eigen existentiële thema\'s is uitgangspunt, voorbeeld of metafoor voor het werken in de cliënt(systeem)-therapeut situatie.


 Theoretische-methodische vorming

In deze integratieve opleiding stromen het gedachtegoed uit de Emotion Focused therapie , gestalt- en cliëntgerichte therapie samen met onmisbare noties uit het systeemdenken. Vooral de narratieve stroming komt ruim aan bod. Creatieve en speelse technieken worden verbonden met het ervaringsproces. Uiteraard krijgt de ontwikkelingspsychologie de plaats die haar toekomt. Inhoudelijk doorlopen we de visie op psychotherapie en de therapeutische grondhoudingen. Er wordt een aanzet gegeven om zelf te leren focussen en het eigen gewaarzijn (awareness) als therapeut te vergroten en dat van de cliënt te helpen ontwikkelen. In het tweede tot het vierde jaar gaan we verder op dit elan. Naast het dieper doorwerken van de therapeutische grondhoudingen en eigen thema\'s is er toenemende aandacht voor meer specifieke elementen in het therapeutisch proces. De opleideling leert typische processignalen ("markers") herkennen en tevens hoe hij of zij hier therapeutisch kan op inspelen. Vanaf het eerste jaar wordt geoefend met methodieken (Speltherapie, tekeningen, focussen, EFT procesversnellers, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, gestaltexperimenten,...). In het laatste jaar besteedt de opleideling ook tijd aan de persoonlijke verwerking van de opleiding in de vorm van een eindwerk.


 Supervisie

Er is ruimte voor groepssupervisie in kleine groepen waar de implementatie van het geleerde in de eigen praktijk de passende feedback krijgt. Naast een schriftelijke voorbereiding, maken beeld en/of geluidsopnames hier deel van uit. Voldoende cliënten kunnen inbrengen is een voorwaarde. Een minimum van 10 cliëntsystemen zien per week geldt als richtlijn. Het totale programma omvat 540 contacturen waaronder: 220 uren theorie en methodologie, 280 uren thuisstudie, 170 uren groepssupervisie, 10 uren individuele supervisie, 150 uren leertherapie, 1600 uren klinische praktijk (minimum 10 cliëntsystemen/week)

Het vierde jaar wordt afgesloten met een scriptie. Afhankelijk van de halfjaarlijkse evaluaties, kan het reguliere traject verlengd worden (bvb. met extra individuele supervisies)

​​

Deelnemingsvoorwaarden

De toelating tot de opleiding wordt beperkt tot:

1. Houders van het diploma van licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de psychologie (120 ECTS), de optie/afstudeerrichting klinische (en gezondheids)psychologie hebben gevolgd, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd én die tevens de erkenning van klinisch psycholoog verkregen hebben.

2. Houders van het diploma van licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de pedagogische wetenschappen (120 ECTS) , die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd én die tevens de erkenning van klinisch orthopedagoog verkregen hebben.

3. Houders van het diploma van arts/master of Medicine in de geneeskunde die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding). 4. Er heeft een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, vertrouwdheid met het betreffende therapeutische basiskader, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren.
 

De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces. De kandidaten moeten de Engelse taal ook voldoende machtig zijn. Specialistische seminaries of werkgroepen kunnen in het Engels worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is; de voorbereidende literatuur bestaat ook ten dele uit Engelstalige publicaties.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens de opleiding praktijkervaring opdoen. Dit betekent dat de opleiding (bij voorkeur in een multi-disciplinair team ingebed is en) wekelijks met cliënten in een psychotherapeutische context gesprekken heeft, d.i. minimum gemiddeld 10 cliëntsystemen per week zien.

De stafleden

pascale_edited_edited.jpg

Pascale Schoenmakers

opleidingscoördinatorr

klinisch psychologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut,

emotion-focused therapeut

Erwin_edited.jpg

Erwin Vlerick

klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel en emotion-focused psychotherapeut, focustrainer

liselot_edited.jpg

Liselot Willems

criminologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut

willy2_edited.jpg

Willy Colin

orthopedagoog,

cliëntgericht experiëntieel psychotherapeut

leen_edited.jpg

Leen Bruyninckx

maatschappelijk assistente, gestalttherapeut,

emotion-focused therapeut

Siebrecht_edited.jpg

Prof. dr. Siebrecht Vanhooren

klinisch psycholoog,cliëntgericht-experiëntieel, focusing-oriented en existentieel psychotherapeut, academisch verantwoordelijke voor de postgraduate opleidingen cliëntgerichte psychotherapie

Praktisch

Data

De opleiding omvat 23 opleidingsdagen, telkens op vrijdagen van 9u30 tot 16u30

Het opleidingsjaar loopt van oktober tot juni. De seminaries en supervisies gaan door in aan het Postuniversitair centrum Kulak te Kortrijk. De leertherapie gebeurt in weekendvorm en gaat residentieel door.

Onderwijstaal

Nederlands

Kostprijs

3100 euro. De verplichte handboeken, het lidmaatschap van de VVCEPC en de verblijfskost van het leertherapieweekend zijn hierbij niet inbegrepen.

Studenten in opleiding dienen zich belangstellend lid te maken van de VVCEPC. Als belangstellende ontvang je driemaandelijks het Nederlandstalige Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie. Daarnaast heb je recht op een verminderd tarief bij de studiedagen van de vereniging.

Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van 'Postgraduaat in de Cliëntgerichte Psychotherapie'.

 

Inschrijven en info

Aanmelden kan door te mailen naar Pascale Schoenmakers via pascale.schoenmakers@focusonemotion.be of telefonisch via 0495/31 81 31.

Aanmelden voor de editie die start in oktober 2024 kan tot eind mei 2024. De selectiegesprekken gaan

door in de loop van het voorjaar en geselecteerde kandidaten worden midden juni 2024 op de hoogte gebracht.

Infobrochure

 

 

Onze infomomenten zijn voorbij, maar je aanmelden kan nog wel.

 

 

bottom of page