top of page
achtergrond website.png

Welkom bij Focus on Emotion.

Al 50 jaar hebben wij een missie.

Het zo breed mogelijk verspreiden van het experiëntiële gedachtegoed in onze samenleving.

We doen dat door een professioneel, gevarieerd, toegankelijk en sterk ervaringsgericht aanbod aan humanistisch-experiëntiële vorming te voorzien; van initiële langdurige opleidingen tot voortgezette specialisaties, masterclasses en workshops. Allen gegeven door ervaren, gemotiveerde experts die actief zijn in het veld.

We zijn wat we doen.

Meer over...

> Focus on Emotion

Wij zijn een vzw die werd opgericht op 9 december 1968, toen nog onder haar vorige naam FMS (Faculteit voor Mens en Samenleving vzw). Focus on Emotion biedt langdurige of kortere opleidingen en bijscholingen aan voor professionelen. We willen ons als organisatie ontwikkelen en profileren als een opleidingscentrum voor Emotion-Focused Therapie terwijl we ook andere humanistische-experiëntiële opleidingen willen blijven aanbieden, bv existentiële psychotherapie, groepstherapie, pretherapie, counseling, focussen… De naam verwijst rechtstreeks naar datgene waar het in ons vormingsaanbod om te doen is, namelijk het emotionele, en meer in het bijzonder de belevingsgerichtheid als kernaspect van het experiëntieel (cliëntgericht/gestaltgericht) paradigma. We nodigen ook andere oriëntaties uit om deze essentiële dimensie van het experiëntiële in hun praktijk uit te bouwen. Onze vzw heeft in de afgelopen 50 jaar een enorme expertise opgebouwd op het terrein van ervaringsgerichte vormingen en is als vormingsorganisatie erkend door enkele beroepsverenigingen (VVCEPC en isEFT). We vormen een ploeg van hoogopgeleide, enthousiaste en trouwe medewerkers en innoveren voortdurend door recente evoluties binnen de oriëntatie te integreren in onze programma’s. We bouwen ook aan nauwe contacten met KU Leuven, Universiteit Antwerpen en buitenlandse trainers (Robert Elliott, Jeanne Watson, Les Greenberg, Antonio Pascual-Leone, Mick Cooper,…) “Person development is an art we make it happen !”

 > Het experiëntiële gedachtegoed

Experiëntiële psychotherapie is de overkoepelende benaming voor alle humanistische therapieën en onderscheidt zich hiermee van psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie. In de experiëntiële of ervaringsgerichte benadering zijn we gericht op het contact maken met de eigen onderliggende ervaringsstroom en daar symboliseringen voor vinden. Een ervaring wordt dus gesymboliseerd, krijgt uitdrukking, er groeit een ‘gevoeld inzicht’ omtrent wat de cliënt bezighoudt. Dit besef overstijgt het louter rationele begrijpen of de cognitieve verklaring. Dit alles gebeurt in het nabijzijn van een begrijpende, meezoekende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende andere. Veel aandacht gaat ook naar het ervaringsproces van de hulpverlener. Hij dient immers voeling te houden met wat er zich in zijn onderstroom aandient. Verder is de interactie mens-wereld een essentieel uitgangspunt (cliënt-therapeut, cliënt-context…). Centraal binnen de experiëntiële oriëntatie staat het procesdenken en de interactie met de innerlijke pool van het belevingsproces. Want het is daarvandaan dat veranderingsstappen onwillekeurig voortkomen. Veranderingsstappen ontstaan in het precies kunnen uitdrukken van wat in een beleving vervat zit. Hierdoor komen nieuwe aspecten van de beleving in beweging, ze komen in proces. Echte verandering kan niet zonder experiëntieel proces, dat een lichamelijk gevoeld proces is. Een gezond persoon kan leven met zijn belevingscomplexiteit. Dat wil zeggen de beleving niet wegduwen, negeren of eraan voorbij gaan, maar er in interactie mee komen en er een dialoog mee kunnen aangaan. Bovendien toont het proces van veranderingsstappen dat het lichaam een eigen, niet voorspelbare, orde van experiëntiële stappen heeft. Het lichaam heeft een eigen beweging en ontvouwt zich in de richting van wat meer passend is voor de persoon in kwestie; persoonlijke ontwikkeling dus. Dit is een natuurlijk streven, een gedrevenheid die teruggaat op fundamentele levensprocessen en heel creatief is. Het belevingsproces – met alle componenten die erin vervat zijn – wordt beschouwd als ‘wijzer’ dan enkel het rationele weten en als een betrouwbaar richtsnoer voor ons handelen. Het belevings- en emotieconcept overstijgt de controverse over het primaat van emotie of cognitie: de componenten zijn onafscheidelijk met elkaar verstrengeld. Rogers, C. accentueerde reeds in zijn publicaties de beleving (experience) als ‘experiëntieel weten uit de eerste hand’ tegenover meer ‘intellectueel-cognitieve’ vormen van kennen. Het is een fundamenteel fenomenologische kijk op hoe iemand zijn wereld ervaart. Gevoelens zijn hier emotioneel gekleurde belevingen, tezamen met de persoonlijke betekenis ervan en die verwijzen naar onderliggende cognitief-affectieve schema’s. Het zijn deze sterkere affectief gekleurde belevingen waar Rogers in therapie aandacht aan geeft. Gendlin, E. op zijn beurt werkte het concept van de beleving verder uit tot een proces van het concrete lijfelijk voelen en de affectieve betekenisverlening van de interactie tussen persoon en omgeving: de lichamelijk gevoelde wijze waarop je als persoon een situatie kent en voelt. Beleven is iets gewaarworden en gewaarworden wat dat ‘iets’ met jou doet, wat het voor jou betekent. Het resulteert in een lichamelijk doorleefde betekenis (felt meaning) of lichamelijk gevoelde zin (felt sense) omtrent een gebeurtenis of situatie. Lichaam en omgeving vormen één interactieproces. Beleven is een lichamelijk verankerd proces; het is een act van het zinvoelend, betekenisvoelend lichaam. Het is een gevoelsmatig weten dat direct toegankelijk is zonder dat men er woorden voor hoeft te hebben. Het is een voelen van het lichaam van binnen uit. Gendlin spreekt van een rechtstreeks gewaarworden van de grenszone tussen het bewuste en het onbewuste. Greenberg, L. en medewerkers gebruiken de term emotie voor het belevingsapparaat van de mens in brede zin waarin emotie, cognitie, motivatie en actie constituerende elementen zijn en vorm geven aan bepaalde ‘emotieschema’s’ die zowel aangepast als onaangepast kunnen zijn. De emotionele reacties die door dergelijke schema’s gegenereerd worden, zijn te vergelijken met wat door Rogers ‘organismisch ervaren’ en door Gendlin ‘gevoelde zin’ wordt genoemd. Deze emotieschema’s vormen de voornaamste focus van interventie en therapeutische verandering in Emotion-Focused Therapy. Naar: Vanaerschot, G. en Lietaer, G.(2008). Het beleven als centrale focus. In: Lietaer, G. e.a. (red), Handboek gesprektherapie, (pp 29-48). Utrecht: De Tijdstroom. De belangrijkste experiëntiële hoofdstromingen zijn bij Focus on emotion vertegenwoordigd: de Cliëntgerichte Psychotherapie, de Focusing Oriented psychotherapie, de Existentiële Psychotherapie. Deze vinden hun integratie in de Emotion-Focused Therapy. EFT is in de meerjarige opleidingen geïntegreerd in de respectievelijke programma’s.

 > Emotion Focused Therapie (EFT)

Emotion Focused Therapie (EFT) is een empirisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapieonderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. Het integreert persoonsgerichte- , gestalt – en existentiële therapieën in combinatie met de hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën. In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. ​ De EFT aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht. Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waarin de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is. EFT is fundamenteel cliëntgericht en experiëntieel, maar een aantal aspecten van Greenbergs aanpak zijn nieuw of zijn een verdere differentiatie van wat we bij Rogers, Gendlin en Perls zien. Kenmerkend zijn een hoge mate van procesdirektiviteit en het werken met proces-signalen (markers) en proces-taken (tasks).

> Onze onderwijsmethodiek

We zetten de persoon van de deelnemer centraal. Vanuit een oorspronkelijke bezieling, wordt een gedachtegoed aangeboden dat in de huidige ‘snelle’ maatschappij een soort tegenstroom is. We streven naar het ontwikkelen van het ZELF ALS INSTRUMENT IN INTERACTIE. Als deelnemer wordt je uitgenodigd tot een innerlijke dialoog in een stap voor stap verdieping. Dit vraagt ruimte naar vertraging, aandacht en stilte. In een persoonlijke ontmoeting met opleiders en medecursisten, vormt zich een dragende leer- omgeving met mildheid, erkenning, mededogen, acceptatie, respect en ruimte om meer jezelf te worden. Maar ook een klimaat waar dialoog, verbinding, oog voor de beleving van de overkant, samenwerking, vertrouwen en groeikansen aanwezig zijn. Daarnaast wordt je ook uitgedaagd , krijg je weerwerk in supervisies, wordt je een spiegel voorgehouden, geniet je de leerervaring van de groep als oefenterrein… Alle opleiders beschikken over een ruime ervaring en een uitgebreide bagage in hun vakgebied. Hiermee vormen ze een link tussen praktijk en academische theorie. Cursussen worden steeds ingebed in een grondige experiëntiële theorie, in vorm gezet met praktijkgerichte methodieken en gedragen door de ervaringsgerichte begeleidershouding van ervaren opleiders.

Ons team.

Focus on Emotion wordt gemaakt door mensen.

Ontmoet onze gemotiveerde groep experts!

getuigenissen.png
Kopie van samenwerking.png

Netwerk

Samenkracht brengt ons verder.

Wij investeren graag in de samenwerking met integere partners en geven hen ook hier graag een plek.

bottom of page