top of page

Experiëntieel counselor

Deze driejarige opleiding biedt alles wat je nodig hebt om op een experiëntiële manier met mensen te werken als counselor.

Zonder titel (148 x 105 mm).png

In 2024 vierden wij de 30e verjaardag van deze opleiding!

Achtergrond

Met deze opleiding richten we ons op mensen die begeleidend, vormend of hulpverlenend actief zijn en daarin willen professionaliseren.

Met dit traject ontwikkel je een gezonde experiëntiële begeleidershouding van waaruit je staande kan blijven én groeien binnen de complexiteit van je werksituatie 

Openstaan voor en stimuleren van andermans ontplooiing brengt confronteert je immers ook met groeipijn, met de worsteling  van mensen met zichzelf en anderen. Het is niet eenvoudig om daar in te navigeren.

Onze ervaringsgerichte benadering vertrekt vanuit  een fundamenteel vertrouwen in de zelfhelende groeikracht in elke mens en geeft je de mogelijkheid om je diepgaand te ontwikkelen in je begeleidersrol.

Inhoud en werkwijze

Deze opleiding bestaat uit een geïntegreerd theoretisch en ervaringsgericht pakket dat zorgvuldig is samengesteld uit onderdelen van het rijke gedachtegoed van de Cliëntgerichte benadering , de Gestalt benadering en de Emotion Focused benadering.

 

Als deelnemer leer je omgaan met de basiskleuren van het ervaringsgerichte palet met als inhoudelijke thema's o.a.:

 • de identiteit van de counselor

 • echtheid, empathie en positieve aanvaarding als grondhoudingen in hulpverlening, vorming of begeleiding

 • experiëntiële visie op mens en samenleven

 • opvattingen over groeien en ervaringsgericht leren

 • omgaan met groepen en hun ontwikkeling

 • omgaan met agressie, conflicten, bemiddeling

 • omgaan met ernstige psychische moeilijkheden binnen de grenzen van de werksituatie

 • je leren verhouden met existentiële thema's als eenzaamheid, ziekte, onmacht, angst, dood‚ ...

 • een bestaand praktijkprobleem exploreren en de aanpak optimaliseren vanuit actie-reflectie.

Structuur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar en bevat 407 contacturen.

 Jaar 1 omvat 4 residentiële tweedaagsen (vrijdag 9u30 tot zaterdag 17u), 8 opleidingsdagen en

 1 residentiële zomervierdaagse + de counselordag (totaal: 139 uur)

 Jaar 2 omvat 5 residentiële tweedaagsen (vrijdag 9u30 tot zaterdag 17u), 6 opleidingsdagen en

 1 residentiële zomervierdaagse + de counselordag + een toonmoment (totaal: 145 uur)

 Jaar 3 omvat 3 residentiële tweedaagsen (vrijdag 9u30 tot zaterdag 17 u), 6 opleidingsdagen

 en 1 residentiële zomerdriedaagse + 12 uur actieonderzoekgroep + de counselordag +

 voorstelling actieonderzoek (123 uur).

 De opleiding counselor wordt afgesloten met de voorstelling van je actieonderzoek op

 een publiek toonmoment.

Opleidingsdoelen

Jezelf als hulpverlenend instrument ervaren en begrijpen op een complex kruispunt van invloeden:

 • Door middel van een grondige verkenning van je eigen belevingswereld je eigen beleving als uitgangspunt voor je handelen leren vertrouwen en gebruiken;

 • Het doorploegen van het experiëntiële gedachtegoed biedt je een kader waarbinnen je met meer houvasten met mensen aan de slag kan gaan;

 • Het versterken en verfijnen van het respectvol aanvoelen van en invoelen in de wijze waarop de cliënt (of de groep) de eigen wereld doorleeft en ermee omgaat;

 • Op een constructieve manier bevragen van je huidige functioneren;

 • Het ontwikkelen en versterken van je relationele vaardigheden;

 • Het onderkennen van mogelijkheden en het aftasten van grenzen in het begeleidingswerk.

Reflectie:

 •  Na elke opleidingsdag of tweedaagse wordt een reflectieverslag verwacht waarin je stilstaat bij je persoonlijk  leren als counselor

getuigenissen.png
"Deze opleiding bracht mij dichter bij mezelf zodat ik ten volle kan zijn op mijn werk en thuis"
Deelnemingsvoorwaarden

1. Je beschikt over een diploma hoger onderwijs

2. Je bent voor minstens 150 u per jaar bezig met anderen in hulpverlenings-, vormings- of begeleidingswerk.

 

De opleiding richt zich op de maatschappelijk werker, vormingswerker, leerkracht, loopbaanadviseur, personeelswerker, psycholoog, pedagoog, opvoeder, orthopedagoog, verpleger, arts , psychologisch-assistent, ergotherapeut , logopedist , lekenraadgever, opbouwwerker, ... die zich verder wil bekwamen in het begeleiden van mensen vanuit een belevingsgerichte, respectvolle en vertrouwensvolle attitude.

De stafleden

silhout vrouw.png

Marita Stas

opleidingscoördinatorr

criminologe, gestalttherapeute, counselor/coach

silhout vrouw.png

Marianne De Geyter

pedagoge, counselor/coach, loopbaanbegeleidster

silhout man.png

Carl Adams

orthopedagoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut

silhout vrouw.png

Isabelle Ottermans

klinisch psychologe, counselor/coach

silhout vrouw.png

Ilse Smets

gestalttherapeute

Praktisch

Data

Deze opleiding start opnieuw op 4 oktober 2024:

4-5.10.24 - Starttweedaagse (residentieel)

15.11.24 - Grondhoudingen: echtheid, empathie, aanvaarding

16.11.24 - Grondhoudingen

13-14.12.24 - Ervaring tweedaagse (residentieel)

10.01.25 - Supervisie

11.01.25 - Supervisie

25.01.25 - Dag van de counselor & coach

21.02.25 - Intro Gestalt 

22.02.25 - Intro Gestalt 

21-22.03.25 - Ervaring tweedaagse en feedback (residentieel)

25.04.25 - Mogelijkheden en beperkingen van de psycho-sociale hulpverlening

26.04.25 - Supervisie

16-17.05.25 - Supervisie, Samen met het derde jaar (residentieel)

9-12.07.25 - Zomervierdaagse

4.10.25 - Toonmoment actieonderzoeken 3e jaars

Locatie

Ranst, zomervierdaagse gaat door in Kasterlee

Getuigschrift

De deelnemer ontvangt bij het voltooien van de opleiding een getuigschrift Counselor, vanuit de ervaringsgerichte benadering. Dit geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

Onderwijstaal

Nederlands

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor jaar 1 en jaar 2 bedraagt: 3500 euro per jaar.

Het inschrijvingsgeld voor jaar 3 bedraagt: 3000 euro.

Er is geen btw verschuldigd op deze bedragen ( vrijstelling onderwijs).

Het inschrijvingsgeld kan gespreid betaald worden, je betaalt dan 60% bij inschrijving en de

resterende 40% betaal je op 15 december van dat jaar.

Inschrijven en info

Kandidaten kunnen zich aanmelden via deze link of door te mailen naar Marita Stas. (marita.stas@focusonemotion.be) met motivatie, curriculum vitae, en omschrijving van de werksituatie. Je wordt vervolgens in het voorjaar uitgenodigd voor een intakegesprek met één van de stafleden. Eenmaal je bent toegelaten tot de opleiding, ontvang je een mail met instructies om je inschrijving en betaling te vervolledigen via het iXtranet..

Brochure opleiding

Informatie over de opleiding

karel.binon@focusonemotion.be

Informatie over betalingen en facturatie

info@focusonemotion.be

 

bottom of page