top of page
4. Betaling 

 

Het is mogelijk om opleidingen te betalen

 • via een overschrijving

 • via de KMO-portefeuille (indien de opleiding in aanmerking komt).

 

Betalingsspreiding is mogelijk voor de langdurige opleidingen die niet via KMO-portefeuille worden betaald.  Deze optie kan je aanklikken bij registratie via het iXtranet. 

Per inschrijving voor een opleiding ontvang je slechts één elektronische factuur die je digitaal wordt doorgestuurd. Voor afwijkingen hierop zal steeds een administratieve verwerkingskost van 45 euro worden aangerekend. 

Wie over een BTW-nummer beschikt, dient deze in te geven in het iXtranet. Nederlandse BTW-nummers dienen volgens volgende format ingegeven te worden: NL123456789B01.

Heb je vragen over betalingen of problemen om de opleidingskosten tijdig te betalen? Neem dan contact op met  facturatie@focusonemotion.be om de mogelijkheden te bespreken. Doe dit bij voorkeur vóór de start van de opleiding en ten laatste op de eerste lesdag.

 

Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal een herinnering per mail worden verstuurd. Indien 30 dagen na de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering er geen betaling is ontvangen, dan rekenen we verwijlintresten aan zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

4.1 Betaling via overschrijving

Betalingen dienen te gebeuren op het volgende rekeningnummer met vermelding van de gestructureerde mededeling die op de factuur is terug te vinden:
IBAN BE55 4093 0034 1144
BIC KREDBEBB
op naam van Focus on emotion vzw, Haantjeslei 101, 2018 Antwerpen

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

4.2 Betaling via KMO-portefeuille

Sedert 01/01/2024 is het toepassingsgebied van de KMO-portefeuille zeer beperkt. Hierdoor komen de meeste van onze opleidingen niet langer meer in aanmerking. Bij iedere opleiding staat aangegeven of KMO nog mogelijk is. 

Enkel beoefenaars van gezondheidsberoepen en paramedische beroepen kunnen gebruik maken van KMO portefeuille bij het volgen van opleidingen ter verbetering van het mentaal welzijn (waar Focus on emotion onder valt)

 

Concreet gaat het over de volgende diploma’s en uitoefeningen (aantoonbaar via NACE codes) : klinische psychologie, klinische orthopedagogie, psychotherapeuten met verworven rechten,  diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, specialismen in geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, zorgkunde, vroedkunde,  homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, audiologie, tandartsen en apothekers ( zie de lijst van de overheid).

Een deelnemer met een diploma bemiddeling, counseling of coaching komt niet meer in aanmerking voor subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 14 juli 2021, zie website KMO-portefeuille, contacteer bij twijfel steeds VLAIO.

Wat betreft de psychotherapeuten met verworven rechten verwijzen we naar art. 68/2/1 e.v. van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Concreet betekent dit dat je houder moet zijn van een bachelor diploma en een 4 jarige therapeuten opleiding hebben afgerond die ten laatste in het academiejaar 2016-2017 is gestart. Of dat je een 4 jarige psychotherapie opleiding voltooide voor september 2016 en je Bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 2016-2017 bent gestart. Dit is de volledige paragraaf:

§ 5. In afwijking op de §§ 2 tot 4 kunnen ook niet-beroepsbeoefenaars de psychotherapie uitoefenen mits naleving van volgende cumulatieve voorwaarden :
    De in het eerste lid bedoelde personen ressorteren bovendien onder één van de volgende categorieën :
   a) zij die uiterlijk in de loop van het academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd onder volgende cumulatieve voorwaarden :
   1° zij hebben een opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd;
   2° zij hebben een specifieke opleiding in de psychotherapie met vrucht volbracht aan een instelling;
   3° zij kunnen uiterlijk op 1 september 2018 een bewijs voorleggen van uitoefening van de psychotherapie;
   b) zij die een specifieke opleiding in de psychotherapie op 1 september 2016 hebben aangevat of tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten onder volgende cumulatieve voorwaarden :
   1° zij hebben een opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd;
   2° zij hebben een specifieke opleiding in de psychotherapie met vrucht volbracht aan een instelling;
   c) zij die een opleiding van minimaal bachelorniveau hebben aangevat op 1 september 2016 of tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten onder volgende cumulatieve voorwaarden :
   1° zij hebben een opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd;
   2° zij hebben de specifieke opleiding psychotherapie zoals bedoeld in § 3, eerste lid, met vrucht beëindigd;
   3° zij hebben tevens een professionele stage gevolgd, zoals bedoeld in § 3, tweede lid.

 

Indien je voldoet aan de voorwaarden van KMO-portefeuille, dan kan je als kleine onderneming een subsidie van 30% ontvangen op het inschrijvingsgeld. Bij langdurige opleidingen kan je de KMO portefeuille voor elk opleidingsjaar gebruiken, omdat elk opleidingsjaar een aparte module is. 

Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

4.2.1 Hoe betaal je voor je opleiding via de KMO-portefeuille?

 1. Registreer je eenmalig op www.kmo-portefeuille.be
   

 2. Schrijf je in voor een opleiding via ons iXtranet. 
   

 3. Je ontvangt na na voltooiing van de registratie een e-mail met daarin een link naar de factuur.
   

 4. Dien je projectaanvraag onmiddellijk na je registratie in op www.kmo-portefeuille.be 

  1. Bij ‘dienstverleners’ selecteer je Focus on emotion vzw (0409.524.003) met registratienummer DV.O104367 (binnen de pijler ‘opleiding’)

  2. Geef de omschrijving van je opleiding door. 

  3. Geef ook het volledige bedrag op van de opleiding (er is geen BTW van toepassing op de opleidingen van Focus on emotion)

  4. Na bevestiging ontvang je een e-mail met informatie over jouw aandeel in het cursusgeld
    

 5. Betaal jouw aandeel van het cursusgeld aan KMO-portefeuille. Hiervoor heb je 30 dagen tijd. Anders vervalt je projectaanvraag.
   

 6. Geef KMO-portefeuille de opdracht om het volledige bedrag van de opleiding te storten naar Focus on emotion vzw.

Opgelet: Hou er rekening mee dat wanneer je een opleiding via KMO-portefeuille wil betalen, dit enige tijd in beslag neemt. Je inschrijving voor een opleiding is pas definitief nadat het volledige bedrag betaald is.

Belangrijk: Een projectaanvraag dient te gebeuren binnen 14 dagen na de eerste officiële lesdag van de opleiding. Projectaanvragen die later toekomen kunnen niet meer goedgekeurd worden en impliceren dat de deelnemer het opleidingsbedrag zelf dient te betalen. Wie laattijdig instroomt in een lopende opleiding dient er rekening mee te houden dat ook voor hen de eerste officiële lesdag van de opleiding geldt.

 

bottom of page