top of page
5. Deelname
 

5.1. Aanwezigheden 

In de loop van de opleiding wordt van jou verwacht dat je alle opleidingsdagen bijwoont.

Indien je niet aanwezig kan zijn:

 • dien je dit te laten weten aan de docent die de betreffende opleidingsdag begeleidt. 

  • Indien de opleidingsdag door iemand wordt gegeven die niet tot de kernstaf van de opleiding behoort, dient de afwezigheid doorgegeven te worden aan de coördinator van de betreffende opleiding.

 • bezorg je een ziekte-attest binnen de 14 dagen

 • wordt verwacht dat je dit compenseert d.m.v. een vervangopdracht. Deze worden per opleiding nader bepaald. We willen benadrukken dat bepaalde onderdelen van onze opleidingen moeilijk zijn in te halen.
   

Bij ziekte op een evaluatiedag dien je vóór de start van de evaluatie (zie 5.2) de coördinator van de opleiding op de hoogte te brengen en een attest te bezorgen binnen de 48 uur.

In geval van meervoudige afwezigheden die je ermee rekening te houden:

 • dat je hoogstens 10% van de afwezigheden per module of opleidingsjaar ongewettigd laat: bij opleidingsverlof is dit heel belangrijk!

 • dat indien de afwezigheden tijdens een module of opleidingsjaar meer dan 20 % van het totale opleidingspakket uitmaken, de staf van de opleiding zich beraadt of de opleiding kan worden voortgezet. Zonder gegronde redenen wordt je deelname aan de opleiding als ongeldig beschouwd.

Het opleidingsinstituut en de staf van de opleiding heeft het recht om je te laten stoppen met de opleiding wanneer je de afspraak rond aanwezigheden niet naleeft. Hierbij gelden de principes van 7. Annulering of stopzetting.

5.2. Evaluatie 

Een deelnemer kan tijdens de opleiding op verschillende wijzen geëvalueerd worden, bijvoorbeeld d.m.v. een schriftelijke of mondelinge reflectie, een opdracht, een permanente evaluatie, … Meestal worden verschillende vormen gecombineerd. 
 

Je vindt de evaluatiemodaliteiten van elke opleiding terug op de website. Neem die grondig door bij de start van de opleiding. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan.
 

Voor deelnemers met dyslexie of andere beperkingen, kunnen de evaluatiemodaliteiten aangepast worden op basis van een recent attest, opgemaakt door een behandelend therapeut of arts. Bezorg dit attest zo snel mogelijk aan de coördinator van je opleiding, die in overleg met de docenten zal bekijken welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn.
 

5.3. Attesten en certificaten 

De attesten of certificaten die worden uitgereikt, zijn afhankelijk van de gekozen opleiding:

 • Wie alle EFT-levels met succes afwerkt, ontvangt het certifcaat van EFT therapeut. Dit is erkend door isEFT (International Society of Emotion Focused Therapy).

 • Wie de opleiding counselor/coach succesvol doorlopen heeft, ontvangt een getuigschrift. Dit geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

 • Wie het Postgraduaat Cliëntgerichte psychotherapie succesvol doorlopen heeft, ontvangt een getuigschrift van de KU Leuven en Focus on emotion. Dit geeft toegang tot lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) en de isEFT.

 • Wie een andere opleiding (bv. korte bijscholing, studiedag of bepaalde EFT-module) volgt, ontvangt een attest.

5.4. Verzekering

Je bent als deelnemer niet verzekerd voor persoonlijke lichamelijke schade of schade aan derden. Hiervoor dien je je eigen verzekering aan te spreken.


Een uitzondering hierop zijn de opleidingsdagen die georganiseerd worden in samenwerking met onze partner Outward Bound® Belgium (OBS). OBS is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Ook zijn alle deelnemers verzekerd wanneer hen een ongeval overkomt in het kader van door OBS georganiseerde activiteiten. Deze verzekering dekt medische kosten, overlijden en blijvende invaliditeit. De clausules van deze verzekeringscontracten kunnen op de maatschappelijke zetel van OBS ingekeken worden.

5.5. Sociale media

Tijdens of op het einde van een opleiding is het mogelijk dat er een groepsfoto wordt genomen om deze voor promotie doeleinden te gebruiken op de sociale media. Iedere deelnemer kan weigeren om deel te nemen aan de groepsfoto. 

bottom of page